How to Get to Muang La from Yunnan (China)

Kunming-Muang La
Jinghong-Muang La
Mengla County-Mohan Boder-Boten-Muang La