Ek Phnom in Battambang, Battambang Province

Ek Phnom in Battambang, Battambang Province