Nannhaewon Park in Lashio, Shan State

Nannhaewon Park in Lashio, Shan State