Quan Yin Temple in Lashio, Shan State

Quan Yin Temple in Lashio, Shan State